Website slechts in beperkte mate beschikbaar
Schakel cookies in om de website volledig te kunnen gebruiken.

Deelnemingsvoorwaarden

Reglement van de wedstrijd “Activatie Wedstrijd Tomme Vaudoise”

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Activatie Wedstrijd Tomme Vaudoise”, georganiseerd door Switzerland Cheese Marketing BeNeLux, Ijskelderstraat 21 - 23, 1060 Brussel, met als bedrijfsnummer 0631.782.081. 

De wedstrijd start op 01 oktober 2021 om 08:00 uur en eindigt op 31 december 2021 om 23:59 uur. Dit reglement legt de algemene voorwaarden vast die gelden voor deze wedstrijd. 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd ter promotie van het merk Tomme Vaudoise binnen de Zwitserse kaasproducten en verloopt zonder aankoopverplichting.

 

Artikel 2: Deelnemers

Iedere meerderjarige natuurlijke persoon die officieel in België of in het Groothertogdom woonachtig is, mag aan deze wedstrijd deelnemen. De werknemers van het organiserend bedrijf (Switzerland Cheese Marketing BeNeLux) en de personen die aan de organisatie van deze wedstrijd hebben meegewerkt (Lielens), mogen niet aan deze wedstrijd deelnemen. 

De deelname is strikt beperkt tot 1 (één) volledige deelname (juiste antwoord op de 3 (drie) meerkeuze vragen en op de schiftingsvraag) per persoon over de hele periode van de actie. Bij overschrijding van deze deelname door eenzelfde deelnemer, door bijvoorbeeld gebruik te maken van verschillende identiteiten of enig ander middel om zich meermaals te registreren, worden alle betrokken inschrijvingsformulieren verworpen en als ongeldig beschouwd. 

 

Artikel 3: Deelnemingsvoorwaarden 

 1. Om deel te nemen, moet de deelnemer zich tussen 01/10/2021 en 31/12/2021 aanmelden op het adres www.kaasuitzwitserland.be/wedstrijd-tomme-vaudoise
 2. De deelnemer zal zich op deze website begeven en toegang krijgen tot 3 meerkeuze vragen, alsook een schiftingsvraag. Deze vragen dient de deelnemer te beantwoorden.
 3. De deelnemer zal vervolgens een deelnemingsformulier moeten invullen met zijn persoonlijke gegevens (naam, voornaam, email, adres).
 4. Alle deelnemingsformulieren die onvolledig zijn, die een onjuistheid bevatten of onrealistische verwijzingen bevatten (pseudoniemen, enz, ..), zullen niet in aanmerking komen. De organiserende bedrijven behouden zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en/of te beperken, wanneer er sprake is van het vermoeden van frauduleus gedrag. 
 5. De organiserende bedrijven noch enige andere tussenkomend bedrijf of persoon kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige verliezen of vertragingen van welke aard dan ook door toedoen van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de internet provider of de post. Alle kosten om aan de wedstrijd deel te nemen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kosten van telefoon en internetverbinding) zijn voor rekening van de deelnemer.
   

Artikel 4: Prijs – 3 KitchenAids (1 per persoon) ter waarde van €599 te winnen

De te winnen prijzen voor deze wedstrijd zijn 3 KitchenAids ter waarde van €599/stuk (vijfhonderd negenennegentig euro) BTW excl.

Een vertegenwoordiger van de organiserende bedrijven zal telefonisch contact opnemen met de winnaars ten laatste op 18/01/2022 om hen te verwittigen van hun prijs en de organisatie er van af te spreken. 

De organiserende bedrijven behouden zich het recht voor om, in geval van overmacht of andere omstandigheden buiten hun wil om de prijs door andere prijs met dezelfde waarde te vervangen. 

De organiserende bedrijven geven geen enkele waarborg met betrekking tot de prijs. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen en/of schade die al dan niet rechtstreeks door de reis worden veroorzaakt. 

De prijs is onverdeelbaar en dient als dusdanig te worden aanvaard. 
 

Artikel 5 : Wedstrijdmodaliteiten

 1. Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd zal de deelnemer zich op de website www.kaasuitzwitserland.be/wedstrijd-tomme-vaudoise  (zie Artikel 2) moeten begeven
 2. De deelnemer zal hij toegang krijgen tot 3 meerkeuze vragen, alsook een open vraag.
 3. De meerkeuze vragen zijn:
  a) Oorspronkelijk werd Tomme Vaudoise gemaakt in de kaasmakerijen van het bucolische Vallée de Joux.  In welk kanton ligt deze vallei?
  * Jura
  * Vaud
  * Valais
  b) In welk ander kanton wordt het momenteel geproduceerd?
  * Genève
  * Bern
  * Bâle
  c) Na het zouten worden de kazen gerijpt in een geklimatiseerde leerlooierij.  Hoe lang duurt het om te rijpen?
  * Van 1 tot 3 dagen
  * Van 4 tot 6 dagen
  * Van 7 tot 14 dagen
  Open vraag is :
  Hoeveel deelnemers zullen de 3 meerkeuzevragen corerct beantwoord hebben op 31/12/2021 om 23h59?
 4. Er wordt maar 1 (één) deelname per persoon gedurende de hele duur van de actie toegestaan. Deze voorwaarde zal in eerste instantie gecontroleerd worden via de naam en nadien op basis van adres en/of e-mailadres.
 5. Alleen de deelnemers die alle drie de meerkeuzevragen juist hebben beantwoord, maken kans op de prijs. Van deze deelnemers wordt het antwoord op de schifitingsvraag bekeken. De deelnemer waarvan het antwoord het dichtst zit bij het juiste antwoord, wint de prijs.
 6. In geval van ex-aequo binnen de antwoorden op de schiftingsvraag, wordt het antwoord in acht genomen van de deelnemer die als eerste het juiste antwoord heeft vermeld.
 7. Bij de deelname wordt uitdrukkelijk gevraagd aan de deelnemer om de wedstrijdmodaliteiten te aanvaarden.
   

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

 1. Om deel te kunnen nemen aan de actie zal aan de deelnemer gevraagd worden om zijn persoonlijke gegevens te vermelden (zoals naam, voornaam, adres, …). 
 2. De deelnemer verklaart dat deze gegevens correct en volledig zijn. 
 3. De door de deelnemer in verband met deze actie verstrekte persoonsgegevens worden door Switzerland Cheese Marketing BeNeLux opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de wetgeving van 08/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing. De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om de winnaars van de actie aan te wijzen, om de winnaars te berichten dat zij hebben gewonnen en om het recht op de prijs te controleren. Door acceptatie van deze actievoorwaarden, gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens in het bestand worden opgenomen en in het kader van deze actie zullen worden gebruikt voor de hiervoor omschreven doeleinden.
 4. De deelnemer die gedurende de looptijd van de wedstrijd verzoekt zijn gegevens te verwijderen of zich verzet tegen het gebruik hiervan voor de wedstrijd, aanvaard dat zijn deelname automatisch stop gezet wordt. De adresgegevens voor het indienen van een dergelijk verzoek, zijn aan het eind van deze voorwaarden te vinden. 
 5. De deelnemer kan in de toekomst per e-mail informatie toegezonden krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Switzerland Cheese Marketing BeNeLux door het betreffende vakje op het deelnemingsformulier aan te vinken en zo daar specifiek toestemming voor te geven. Overige gegevens worden direct na afloop van deze Actie vernietigd.
   

Artikel 7: Privacybeleid

 1. Krachtens artikel 13 van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR in he Engles).
 2. Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy van de gebruikers en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.
 3. Het Privacybeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens.
 4. Op deze pagina bieden wij u een vereenvoudigde versie van ons privacybeleid in de vorm van vragen en antwoorden. We nodigen u uit om ook de gedetailleerde versie hier te lezen: http://www.kaasuitzwitserland.be/ontheffing-van-aansprakelijkheid-privacy-policy.html
 5. Het is belangrijk dit privacybeleid aandachtig te lezen. Als u nog andere vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info(at)fromagesdesuisse.be.

Artikel 7.1: Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Switzerland Cheese Marketing BeNeLux is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Hieronder kan u alle relevante gegevens terugvinden: 
Switzerland Cheese Marketing BeNeLux
Ijskelderstraat 21 – 23
1060 Brussel
KBO-nr. : 0631.782.081
info(at)fromagesdesuisse.be

Artikel 7.2: Welke gegevens worden er door ons verzameld?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om verschillende redenen (cfr. punt 7.3). Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, aanspreking,  e-mailadres);
 • onze communicatie (per e-mail of andere);
 • het type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website;
 • het IP-adres dat aan u gekoppeld werd;
 • de datum en het uur waarop u toegang heeft tot onze website;
 • localisatiegegevens;
 • de pagina’s die u bezoekt op onze website ;
 • het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt;
 • de zoekbrowser en de trefwoorden die u gebruikt om de website terug te vinden;
 • uw navigatievoorkeuren.

Artikel 7.3: Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om uw bestelling te verwerken, onze service te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat uw navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken.

Artikel 7.4: Op welke manier verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie. Andere gegevens, zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze site, de pagina's die u hebt bekeken of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via geraadpleegde servers en "cookies" die op onze site worden geplaatst. plaats. Voor meer informatie over wat een cookie is, hoe nuttig het is en de exacte gegevens die het verzamelt, kan u ons cookiebeleid lezen: http://www.kaasuitzwitserland.be/ontheffing-van-aansprakelijkheid-privacy-policy.html

 Artikel 7.5: Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers/klanten. We handhaven een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

Artikel 7.6: Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 7.3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen we ze.

Artikel 7.7: Wat zijn uw rechten en hoe oefent u deze uit?

U kunt op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: info(at)fromagesdesuisse.be. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

Artikel 7.8: Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? 

Onze medewerkers hebben er alleen toegang toe voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking. Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

Artikel 7.9: Worden uw gegevens getransfereerd naar het buitenland?

Wij geven uw gegevens alleen door aan een niet-EU-land als het een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan wat u in het land waar u woont, kunt vinden.

Artikel 7.10: Hoe kan u reclame van ons ontvangen?

Met uw toestemming zullen wij u inschrijven voor onze nieuwsbrief en u artikels en informatie doorsturen die u mogelijk interesseren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden en uw toestemming voor dergelijke communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info(at)fromagesdesuisse.be

Artikel 7.11: Wat gebeurt er als dit privacybeleid gewijzigd wordt?

Als we dit charter zouden moeten wijzigen, zou u op de hoogte worden gebracht via onze website.

 

Artikel 8: Bedrog of manipulatie

De deelname is strikt beperkt tot 1 (één) deelname per persoon gedurende de hele actieperiode. Bij overschrijding van deze deelname door eenzelfde deelnemer, door bijvoorbeeld het gebruik van verschillende identiteiten of enig ander middel om zich meermaals te registreren, worden alle betrokken inschrijvingsformulieren verworpen en als ongeldig beschouwd. 

De organiserende bedrijven behouden zich het recht voor om de deelnemer die zich schuldig heeft gemaakt aan, medeplichtig was aan of kennis had (of zou moeten hebben gehad) van bedrog, manipulatie of enige andere onregelmatigheid, die het verloop van de wedstrijd heeft geprobeerd te verstoren of die dit reglement niet heeft nageleefd, uit te sluiten. Dergelijke personen kunnen in geen geval aanspraak maken op de prijs. 

De organiserende bedrijven behouden zich het recht voor om de identiteit van elke deelnemer te verifiëren. Indien de gegevens op het inschrijvingsformulier niet identiek zijn aan deze op de identiteitskaart, wordt de prijs niet aan de persoon in kwestie uitgereikt. 

De prijs is niet overdraagbaar, kan niet worden ingeruild en niet in geld worden omgezet. 

De beslissingen van de organisatoren met betrekking tot de bepaling van de winnaar zijn definitief en er zal in geen geval communicatie uitgewisseld worden over dit onderwerp. 
 

Artikel 9: Verloop van de actie

De organiserende bedrijven behouden zich het recht voor om de actie op te schorten, te verlengen, te wijzigingen of uit te stellen, indien omstandigheden onafhankelijk van de wil van de organisator, dit vereisen. 

De organiserende bedrijven kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 
 

Artikel 10: Verantwoordelijkheid

Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen beveiligd netwerk is. De organiserende bedrijven kunnen bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen van welke aard dan ook die voortkomen uit het gebruik van IT-tools of –netwerken, en in het bijzonder uit de overdracht van gegevens via het internet. 

De organiserende bedrijven kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van schade door virussen of intrusie door derden in het computersysteem van de deelnemer en wijst elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de netwerkverbinding die de deelnemer maakt via de website www.kaasuitzwitserland.be/wedstrijd-tomme-vaudoise.

De organiserende bedrijven kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van het niet functioneren van de internetverbinding, met name door kwaadaardig opzet van buitenaf dat het goede verloop van het spel zou verhinderen, behalve verzet of grove schuld van de organisatoren. 

De organiserende bedrijven zullen meer bepaald niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor ongeacht welke schade veroorzaakt aan de deelnemer, aan zijn IT-uitrusting en de gegevens die erop bewaard zijn, of voor gevolgen die een invloed kunnen hebben op zijn persoonlijke of professionele activiteiten, behalve bij grove schuld van de organisator. 

Verder kunnen de organiserende bedrijven niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen in verband met de routing of het verlies van elektronische berichten, of in geval van beschadiging of vernietiging van de gegevens, behalve verzet of grove schuld van de organisatoren. De organiserende bedrijven kunnen eveneens niet verantwoordelijk worden gesteld als één of meerdere deelnemers geen verbinding kunnen maken met de website www.kaasuitzwitserland.be/wedstrijd-tomme-vaudoise of niet kunnen deelnemen aan het spel wegens een technisch probleem of een probleem in verband met de overbelasting van het netwerk. 

 

Artikel 11: Overige bepalingen

Dit reglement kan worden geraadpleegd op volgende website: 
www.kaasuitzwitserland.be/wedstrijd-tomme-vaudoise

Deelnemers die een kopie van dit reglement wensen te ontvangen, dienen hun verzoek samen met een voorgeadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen naar: 

Lielens – Actie: Wedstrijd Tomme Vaudoise – Evenepoelstraat 9 – 1030 Brussel - België. 

Deelnemers van deze wedstrijd dienen zich vooraf onvoorwaardelijk akkoord te verklaren met dit reglement overeenkomstig artikel 5 van dit reglement. 

Dit reglement (en de eventuele niet-contractuele verbintenissen die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden) is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Voor geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met dit reglement (en de eventuele niet-contractuele verbintenissen die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden), is uitsluitend de rechtbank van Brussel bevoegd. 

 

Artikel 12: Vragen, opmerkingen, klachten

Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt per email naar volgend adres info(at)lielens.be of per brief naar:

Lielens, Wedstrijd “Tomme Vaudoise”,
Evenepoelstraat 9,
1030 Brussel
België

Cookies op deze website: onze website maakt gebruik van cookies zodat wij en onze partners je kunnen herkennen en begrijpen hoe je onze website gebruikt. Door gebruik te maken van onze website stem je ermee in dat wij cookies gebruiken. Meer informatie.